voorwaarden

Geen van de foto's vermeld op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotocopieen, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sinaya R. Wolfert.